Privacy & Policy

De informatie die deze website over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Privacy policy en cookiebeleid

Webizx E-solutions B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en klanten van haar website van groot belang is voor haar gebruikers en voor haar activiteiten.

De informatie die deze website over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Webizx E-solutions B.V. houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Via info@verrekijkergigant.nl kun je altijd contact opnemen met Webizx E-solutions B.V.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van de VerrekijkerGigant diensten is het invoeren van Naam, voornaam en e-mailadres, noodzakelijk.

Het privacy-en cookiebeleid is van toepassing op de inhoud, het gebruik – en de (verzamelde) gegevens van en door de website deze website . Waar in dit privacy-en cookiebeleid wordt gesproken over “de Site” wordt deze website bedoeld. Door registratie op – en gebruik te maken van deze website stem je in en verklaar je je akkoord met het privacy-en cookiebeleid en met het gebruik door deze website van je gegevens zoals in dit beleid weergegeven.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Deze website kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, seksuele geaardheid en e-mailadres, maar eventueel ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij deze website bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in bepaalde onderwerpen.

De servers van deze website leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en taal en de datum en tijd van je bezoek.

deze website verzamelt en verwerkt via haar website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen dienst en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen.
  2. Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers.
  3. Om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan deze website op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesseert. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Buggybooker een profiel van je opstellen.
  4. Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
  5. Om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
  6. Om jouw review of ervaring te delen op de website, in een nieuwsbrief of op sociale media zoals Facebook en X.
  7. Om te voldoen aan de op deze website rustende wet- en regelgeving.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Alleen als je bij je registratie toestemming hebt gegeven kunnen jouw gegevens aan derden verstrekt worden. Jouw gegevens kunnen wel verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan je gebruik wenst te maken en/ of indien deze website hiertoe wettelijk verplicht is.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Uitsluitend indien jij deze website daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan deze website je e-mailadres en adresgegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten.

Wanneer je hebt aangegeven dat je graag geïnformeerd wordt door deze website ontvang je nieuwsbrieven en/of mailings van deze website.

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van het desbetreffende persoonsgegevens. Je hebt het recht om kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden.

Indien je geen informatie, aanbiedingen of mailings wenst te ontvangen, kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken.

Deze website kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van deze website te garanderen.

Deze website kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Beveiliging

Deze website handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Je gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Gevoelige informatie uitwisseling tussen de site en haar gebruikers gebeurt onder encryptie over een met SSL certificaat beveiligde verbinding. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Deze website wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop deze website met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een email sturen aan info@verrekijkergigant.nl met vermelding van je gegevens en ‘privacy’.

Je kunt ook een email aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien deze website niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan deze website je vragen om je verzoek (nader) te specificeren.

Deze website schort de uitvoering van je verzoek op totdat je deze website de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Deze website stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal deze website het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet deze website verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook biedt deze website website je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op de website hebt ingevoerd, verwijderen door in te loggen op je eigen account. Indien wenselijk kan je je ook geheel uitschrijven bij deze website. Uitschrijving heeft tot gevolg dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Deze website behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Deze website adviseert je dan ook regelmatig op de website te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien deze website wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Vragen

Vragen over ons privacy- en cookie beleid? Neem gerust contact met ons op.